Privacy

 

Algemeen

Nieuwe Bazen is een initiatief van stichting VanHarte in het kader van de landelijke pilot maatschappelijke diensttijd van de ministeries OC&W, VWS en SZW, welke is ondergebracht bij ZonMw.

Nieuwe Bazen richt zich op het trainen van jongvolwassenen op het gebied van sociaal ondernemerschap. De praktijkcasus waar de jongvolwassenen aan werken is het opzetten van een broedplaats/ontmoetingsplek waar in lijn met de visie en missie van Stichting VanHarte alle jongeren/jongvolwassenen zich welkom voelen.

Stichting VanHarte is een goed doel dat zich inzet om eenzaamheid en sociaal isolement te verminderen en een leefbare gemeenschap te bevorderen door mensen met elkaar in verbinding te brengen. Stichting VanHarte doet dit door op locaties door het hele land op bepaalde  momenten in de week een buurtrestaurant in te richten. Onder leiding van professionals verzorgen vrijwilligers ten behoeve van de gasten een maaltijd in de door hen speciaal daarvoor tot restaurant omgebouwde (buurt)locatie. Stichting VanHarte vraagt gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen om persoonlijke gegevens en bewaart deze gegevens in (digitale) systemen. Uw privacy staat daarbij voor Stichting VanHarte voorop!

Gegevens

Nieuwe Bazen verwerkt van alle trainees de naam, geboortedatum, contactgegevens, een kopie van het identiteitsbewijs, ondertekend vrijwilligersovereenkomst en regelement en een Verklaring Omtrent Gedrag. Om betalingen, loonbelasting e.d. te regelen vragen en verwerken wij van alle trainees bankgegevens en het burger service nummer (BSN). Daarnaast bewaren wij gedurende de duur van de selectieprocedure de motivatiebrieven en motivatiefilmpjes van de mogelijke kandidaten voor Nieuwe Bazen. Tijdens de selectieprocedure bewaren wij gesprekverslagen en documenten ter beoordeling van uw geschiktheid voor deelname aan het traineeship. Na afronding van de selectieprocedure, verwijderen wij uw gegevens binnen 4 maanden (tenzij anders overeengekomen).

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal doelen:

  • Het beheren en laten functioneren van de broedplaatsen/ontmoetingsplaatsen van Nieuwe Bazen.

  • Het optimaal laten functioneren van de website en eventuele andere communicatiemiddelen.

  • Het vormen van een community.

  • Het communiceren over Nieuwe Bazen en Stichting VanHarte.

  • Het kunnen uitbetalen van de vrijwilligersvergoeding.

Wie hebben inzage in uw (persoons)gegevens?

Medewerkers in vaste dienst (of daarmee gelijkgestelde ZZP-ers) van Stichting VanHarte hebben toegang tot informatie in de systemen.

Derden die noodzakelijk zijn voor het functioneren van Nieuwe Bazen en/of Stichting VanHarte (bijvoorbeeld: de trainers en de accountant) krijgen toegang tot de gegevens die voor de uitvoering van hun taak noodzakelijk zijn. Met derden wordt door middel van een verwerkingsovereenkomst afgesproken waaraan zij moeten voldoen in het kader van de privacy rechten van onze gasten, vrijwilligers en professionals.

Gebruik van uw persoonsgegevens en privacy-maatregelen

Zoals hiervoor aangegeven verwerkt Stichting VanHarte uw persoonsgegevens. Aangezien bescherming van deze gegevens voor Stichting VanHarte essentieel is behandelt Stichting VanHarte deze persoonsgegevens zorgvuldig en verantwoord. Uw persoonsgegevens zijn bij Stichting VanHarte veilig. Onze medewerkers zijn derhalve aan strenge regels gebonden bij de behandeling van en omgang met uw persoonsgegevens.

Stichting VanHarte vraagt aan u als trainee om toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij beschermen uw privacy door:

  • de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveiligen conform strenge normen;

  • door medewerkers continu te trainen in hun verantwoordelijkheid om gepast met de aan hen toevertrouwde gegevens om te gaan;

  • door de toegang tot de persoonsgegevens te beperken tot enkel de medewerkers die betrokken zijn bij Nieuwe Bazen en tot alleen die gegevens die de medewerker voor zijn/haar taak nodig heeft.

Persoonsgegevens inzien en wijzigen

Stichting VanHarte hecht er waarde aan dat uw persoonsgegevens correct zijn. U heeft het recht dit te controleren door deze gegevens in te zien, te wijzigen en aan te vullen en/of te verbeteren. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Stichting VanHarte zal deze desgewenst aan u overdragen tenzij de wet anders bepaalt. Indien u dat wenst, zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen voor zover dat niet strijdig is met Wet- en regelgeving. U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Stichting VanHarte verstrekt, indien werkelijk nodig in het kader van de doelstelling van Nieuwe Bazen, uw persoonsgegevens aan derden. Stichting VanHarte zorgt er voor dat met deze derden schriftelijke afspraken worden gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk waarborgen.

Bewaartermijnen

Stichting VanHarte volgt de bewaartermijnen die wettelijk zijn vastgesteld.

Met vrijwilligers, medewerkers, ZZP-ers en andere betrokkenen worden bewaartermijnen overeengekomen indien dat nodig is.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Socials

Op de  website van Nieuwe Bazen zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram en LinkedIn  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over Nieuwe Bazen, Stichting VanHarte en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt hier lezen voor welke doeleinden de cookies precies worden gebruikt. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. 

Contact

Nieuwe Bazen is als volgt te bereiken: 

VanHarte Centrum Amsterdam

Bezoekadres
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam

Postadres
Postbus 67011
1060 JA Amsterdam

Telefoon: +31 (0)20 303 3030
E-mail: debaas@nieuwebazen.nl